Bezoek aan de Empese en Tondense Heide

Op 26 juni 2016 hebben wij onder leiding van André Jansen de Empese en Tondense Heide bezocht.
André heeft meegewerkt aan een plan om de verdroging van deze gebieden op te heffen en om te zetten in het natte terrein dat het ooit was.
Voorgesteld werden enkele forse ingrepen te doen zoals het dempen van sloten en greppels en het verondiepen van enkele beken. Nu, zo’n 10 jaar later, waren de gevolgen duidelijk zichtbaar. Het natte voorjaar maakte wel dat alles nog natter was dan gewoonlijk het geval was.

De excursie begon zoals gebruikelijk met het uitleggen van de hydrologische situatie. André stipte daarbij aan dat het basenrijke kwelwater niet afkomstig is uit diepere watervoerende pakketten, maar juist uit de ondiepe lagen, aangevuld met regenwater.

Ons centrale pad was de Mestweg, een zandrug die door de beide terreinen loopt.
Rechts op de foto is te zien waar onlangs een deel van de vergraste heide is afgeschraapt.

Hieraan grenzend vonden wij een eerste resultaat van het natter worden.
Een veldje met vleeskleurige orchis en blauwe knoop.

Het gagelstruweel met onder andere galigaan stond grotendeels onder water. Draadzegge manifesteerde zich hier goed een profiteert van de veranderingen en lijkt zich flink uit te breiden.

In het oude ven begint veenwortel aan te slaan.

Aan libellen en juffers natuurlijk geen gebrek.
Ik kwam zowaar nog een huidje tegen:

Via de voorde in de Mestweg kwamen wij bij de Tondense heide.
Ondanks de vele regen stroomde de voorde (nog) niet.

Ook hier weer veel natte delen. Zoals het hoort moest af en toe de flora geraadpleegd worden.

De knuppelbrug biedt ook vertier aan anderen.

Tot slot de wandelroute.
Op deze oude kaart van april 2011 is te zien dat het landschap drastisch is veranderd.

Voor de liefhebber: Marcel heeft het dertienstippelig lieverheersbeestje gevonden tijdens de excursie, daarmee in een nieuw kilometerhok.
Bijgevoegd zijn de waarnemingen van die dag te vinden, opgetekend door Marcel.
Albert gaf nog het volgende door: 
Als aanvulling op het verslag van de excursie naar de Empese en Tondense Heide op 26 juni het volgende loopkevertje: Agonum sexpunctatum. Habitus: kop en halsschild glimmend groen, dekschilden koperrood. Verspreiding (volgens tabel van Michiel Boeken): vrij zeldzaam, op open vochtige weinig begroeide plaatsen, plaatselijk algemeen. Mijn exemplaar vond ik op de drooggevallen oever van een dopheidemoeras in het Tondense gedeelte van het reservaat.