Privacyverklaring

De KNNV Moeraswerkgroep zal persoonlijke gegevens van leden en anderen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen.

Verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u informatie aanvraagt of lid wordt of deelneemt aan activiteiten, dan worden de door u verstrekte gegevens vastgelegd. De KNNV Moeraswerkgroep gebruikt die gegevens alleen voor de uitvoering van uw aanvraag.
De Moerasmail en de Moerasagenda worden alleen toegezonden aan de leden en als u deze expliciet aanvraagt.
Gegevens worden niet gedeeld met derden.
Opgeslagen worden de volgende persoonsgegevens:
 – Voor- en achternaam
 – Adres
 – Telefoonnummer, voor zover bekend
 – E-mailadres
Daarnaast kunnen aanvullend administratieve gegevens worden opgeslagen:
 – Status lidmaatschap
 – Status betaling contributie

Uw rechten volgens de Wet bescherming persoonsgegevens 
– Recht van verzet: op verzoek zal toezending van publicaties worden stopgezet.
 – Recht op inzage: op verzoek ontvangt u een overzicht van alle persoonsgegevens, die door de KNNV Moeraswerkgroep zijn vastgelegd.
 – Recht op correctie: indien vastgelegde persoonsgegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op uw verzoek aanpassen.
 – Recht op verwijdering van gegevens: op verzoek zullen de genoemde persoonsgegevens worden gewist. Op grond van hetgeen daarover in de statuten van de KNNV is bepaald, zullen de gegevens dan uiterlijk op 1 januari daar op volgend worden verwijderd. Daarbij worden alle gegevens verwijderd, die zouden kunnen leiden tot een herkenbaar persoon. Hiertoe kunt u een e-mail sturen naar de secretaris of bellen met 0644616826
Indien het verzoek de gegevens van een natuurlijk persoon betreft, dan moet het verzoek altijd worden vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs.

Bewaartermijn
Gegevens worden tot 3 jaar na beëindiging van het lidmaatschap bewaard.

Gebruik van cookies
Op de website van de KNNV wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. En ook geen andersoortige “tracking” middelen.
Op de server van de website wordt alleen bijgehouden hoe vaak pagina’s bezocht worden.

Verwijzingen naar andere websites
Op de website van de KNNV Moeraswerkgroep treft u ook links aan naar andere websites. Eventueel voorafgaand ingevulde persoonsgegevens zullen nooit worden meegestuurd als op een dergelijke link wordt geklikt.

Vragen
Vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u telefonisch 0644616826 of per e-mail  aan ons richten.

Wijzigingen
Als daartoe een noodzaak blijkt, dan zal deze verklaring worden aangepast.
Voor de actuele tekst kunt u altijd deze pagina raadplegen.