Bezoek aan De Houtwiel

Op 27 mei hebben we bij stralend weer het natuurgebied De Houtwiel in Friesland bezocht. Onze gids voor deze dag, Jakob Hanenburg, bracht ons eerst op de hoogte van de ontwikkelingen van het gebied.
Vervolgens hebben we kunnen zien hoe dat heeft uitgepakt.

Ook hier weer geldt dat het gebied profiteert van vernatting. Op enkele plaatsen veel Krabbenscheer en ook de groene glazenmaker is gezien. Kwel is er nauwelijks, dus het gaat vooral om het vasthouden van het hemelwater.

Het gebied wordt begraasd door aan aantal schapen en enkele Heckrunderen. Ondanks de nu al vrij lange droge periode was het gebied te nat om er dwars doorheen te gaan.

Daarom hebben we ons beperkt tot een rondgang langs de beheerkades.

Opvallend is de goede waterkwaliteit, met hier en daar veel wateraardbei.

Kroosmos

Maar ook Kroosmos, een vrij zeldzame soort van schoon en matig voedselrijk water. Een gegeven dat we ook tegenkomen bij de sieralgen.

Een ander voorbeeld is Spaanse ruiter: Hier nog nauwelijks in bloei in dit jaargetijde.

Moeraslathyrus

Een andere aardige waarneming was moeraslathyrus, ook een vrijzeldzame soort van de Rode Lijst. Om het beeld compleet te maken, kan gemeld worden dat ook het aantal orchideeën toeneemt.

Marien van Westen heeft voor ons het gebied op verschillende plaatsen bemonsterd voor de sieralgen. In het rapport zijn de bevindingen te lezen.